Den här hemsidan använder Cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen. Genom att fortsätta besöka sidan godkänenr du vårt användande av cookies. Lär dig mer.
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
ARBETSDAG
En dag då bankerna i en valutas huvudsakliga finansiella säte är öppet för affärer. För valutahandel är en arbetsdag enbart om bankerna i båda finansiella sätena är öppna för affärer (alla relevanta valutasäten när det rör cross-valutor skall vara öppna).
ARBITRAGE
Köp eller sälj av ett instrument och samtidigt ta en position i samma storlek i motsatt riktning i en relaterad marknad för att nyttja instrumentens prisdifferens mellan marknaderna.
ASK
Det erbjudna priset som en kund kan köpa ett valutapar. Också känt som "offer", "ask price" eller "ask rate".
AUSSIE
Smeknamn för Australiensiska Dollarn som används av traders
BETALNINGSBALANS
Ett systematiskt register över ekonomiska transaktioner under en given period i ett land
BASVALUTA
I valutahandel är basvalutan den första valutan i valutaparet. Till exempel, i paret EUR/USD är EUR basvalutan.
BJÖRNMARKNAD
En björnmarknad är en marknad som verkar vara i en långsiktigt nedgående trend. Björnmarknader brukar ske när ekonomin går in i en recession, arbetslösheten är hög och inflationen stiger.
BID
Det erbjudna priset som en kund kan sälja ett valutapar för.Också känt som "bid price" eller "bid rate"
BID/ASK SPREAD
Skillnaden i pips mellan "bid" (sälj) och "ask" (offer) priset.
BOLLINGERBAND
En teknisk indikator som låter användare jämföra volatiliteten och relativa prisnivåer under en tidsperiod. Den består av tre band som är designade för att omfatta större delen av instrumentets prisrörelser. Priserna möter ofta motstånd vid övre bandet och stöd vid det lägre bandet.
BRUTTONATIONALPRODUKT
Totalt värde på ett lands produktion, inkomster eller utgifter som produceras inom landets fysiska gränser.
BRUTTONATIONAL PRODUKT INKL. UTLANDSINVESTERINGAR
Bruttonationalprodukt plus inkomster från investeringar eller arbete utomlands.
CANDLESTICK GRAF
Ett japanskt grafsystem som har blivit populärt även i väst. En smal linje visar dagens prisrörelse. En bredare kropp markerar området mellan öppning och stängning. Om stängningen sker över öppningen, är kroppen grön eller blå, om stängningen sker under öppning, är kroppen röd.
CENTRALBANK
Ett lands huvudsakliga bank. Traditionellt har centralbanken ansvaret att utveckla och implementera penningpolitik.
CENTRALBANKENS RÄNTEFOT
Räntan till vilken en centralbank är villig att låna ut pengar till det inhemska banksystemet.
CENTRALKURS
Valutakurser mot ECU som anammats för varje valuta inom EMS. Valutorna har begränsade rörelser från centralkursen enligt relevant överenskommelse.
CROSSKURSER
En växelkurs mellan två valutor, vanligtvis framtagen från de två valutornas individuella valutakurser mätt mot USD.
DAYTRADER
Investerare som tar positioner i de finansiella marknaderna som avslutas samma handelsdag.
DAYTRADING
Att öppna och stänga samma position eller positioner inom en dags handel.
DOJI
En candlestickformation med en kropp som är så liten att öppnings- och stängningspriset är det samma. En Doji inträffar när dagens öppning och stängning är den samma, eller väldigt nära samma.
EUR
En gemensam europeisk valuta som heter Euro och som officiellt ersatt flera EU medlemmars nationella valutor.
FED RÄNTESATS
Räntan där registrerade banker kan låna från Fed. Detta indikerar också Fed: s uppfattning om penningmängdens tillstånd.
FEDERAL RESERVE (FED)
USAs centralbank.
FOMC
Federal Open Market Committee, kommittén som sätter peningstillgångsmålen i USA som brukar implementeras genom Feds räntesats etc.
FOREX
En förkortning som hänvisar till marknaden för valutahandel.
FUNDAMENTAL ANALYSIS
Noggrann analys av ekonomisk och politisk data med syfte att uppskatta framtida rörelser i en finansiell marknad.
FUNDAMENTAL DATA
De makroekonomiska faktorerna som anses forma grunden för det relativa värdet av en valuta. Dessa innefattar inflation, tillväxt, handelsbalans, statligt underskott och räntor.
FX
En term som ofta används för att hänvisa till valutahandelsmarknaden eller en förkortning av Forex.
GULDSTANDARD
Det ursprungliga systemet för att stötta värdet av en utställd valuta. När detta användes var guldpriset fäst mot en valuta vilket innebar att en ökning i guldtillförseln inte sänkte priset på guldet utan fick priset att gå upp.
HÄVSTÅNG
Användandet av marginaler för att handla med större kapitalbas. Hävstång är såklart ett tveeggat svärd då det kan öka såväl vinster som förluster signifikant.
HÅRDVALUTA
Alla större valutor som handlas mycket och lätta växlas till andra valutor.
HANDELSDATUM
Datumet som en affär inträffar.
HEDGING
Hedging innebär att man ingår en investering för att skydda mot förluster i den andra. T.ex att sälja för att nolla ett tidigare köp eller att köpa för att nolla ett tidigare sälj. Även om hedging reducerar dina potentiella förluster så brukar det också minska de potentiella vinsterna.
INFLATION
(KPI-Konsument Pris Index) Fortsatt stigning i de generella prisnivåerna kombinerat med ett relaterat tapp i köpkraft. Ibland hänvisat till som överdrivna rörelser i sådana prisnivåer.
INITIAL MARGINAL
Den nödvändiga initiala insättningen som krävs för att öppna en position som garanti för framtida prestation.
JUSTERING
Är normalt en officiell handling för att antingen ändra interna ekonomiska policyer för att rätta en betalningsobalans eller den officialla valutakursen.
KIWI
Smeknamn hos traders för Nya Zealändska dollarn
KURS
Priset för en valuta beräknat i en annan valuta.
KORT
Att gå "kort" är att sälja ett instrument utan att faktiskt äga det och att hålla denna korta position med förväntan om att priset skall gå ner så att instrumentet kan köpas tillbaka i framtiden med vinst.
KONTANTER
(Värde samma dag) avser normalt en valutatransaktion som tecknats för avveckling den dag affären genomförs. Denna term används främst på de nordamerikanska marknaderna.
KONTRAKT
En överenkommelse att köpa eller sälja en specificerat antal av en valuta eller option under en specifik tidsperiod i framtiden (se terminkontrakt).
KONVERTERING
Processen där en tillgång eller fordran benämns i en annan valuta och växlas mot en tillgång eller fordran benämnd i en annan valuta.
KONVERTIBEL VALUTA
Valutor som fritt kan växlas mot andra valutor eller guld utan krav på specialtillstånd från vederbörande centralbank.
KÖPSIGNAL
En händelse som indikerar en god tid att köpa ett instrument. De exakta omständigheterna för signalen beror på indikatorn som analytikern använder.
KORG
En grupp valutor som vanligtvis används för att hantera kursen för en valuta, vanligtvis genom att valutan i korgen är viktad för att bestämma en växelkurs.
LIMITORDER
En order att köpa eller sälja en valuta mot en annan vid ett specifikt pris. Till skillnad från en marknadsorder så är det inte säkert att en limitorder fylls om priset rör sig åt andra hållet.
LEVERANSDATUM
Datumet ett kontrakt löper ut, då valutorna växlas; det här datumer är mer känt som värdedatumet i FX eller penningmarknader.
LEDANDE INDIKATORER
En statistik som anses föranleda ändringar i ekonomisk tillväxt och total affärsverksamhet, t.ex fabriksbeställningar
LINJEGRAF
Prisgraf som ansluter stängda periodiska priser med en linje på en given marknad över ett förvalt tidsintervall vilket formar en graf med kurvor. Den här typen av grafer är mest användbar intermarknadsanalys.
LIKVIDITET
Termen likviditet på en marknad eller ett finansiellt instrument beskriver hur mycket och hur ofta det finansiella instrumentet handlas (köps eller säljs). Hög likviditet innebär att det finns många köpare och säljare av ett instrument på marknaden, där låg likviditet indikerar att inte många köpare / säljare har intresse av det specifika handelsinstrumentet.
LÅNG
En marknadsposition där kunden har köpt en valuta som han inte tidigare hade. Vanligtvis utrrycks det i basvalutatermer.
LOONEY
Smeknamn för kanadensiska dollars använt av traders.
LOT
Standardstorleken på en transaktion. Vanligtvis är en Standard lot lika med 100 000 enheter av basvalutan, 10 000 enheter är en Mini och 1 000 enheter är en Micro.
MARGINAL
Mängden pengar eller säkerheten som i första hand måste tillhandahållas eller därefter bibehållas för att säkerställa mot förluster på öppna kontrakt. Initialbeloppet måste placeras innan en affär påbörjas.
MARGIN CALL
En handlare får ett margin call från sin mäklare när pengarna i deras handelskonto inte längre täcker det som krävs för att täcka eventuella förluster.
MARKNADSORDER
En order att köpa eller sälja ett instrument till nuvarande marknadspris.
MJUK MARKNAD
Fler potentiella säljare än köpare vilket skapar en miljö där snabba prisfall är sannolika.
MOTSTÅND
En prisnivå där man kan förvänta sig att försäljning kan ske.
OFFER
Priset som en säljare är villig att sälja till, det är också det bästa priset som är tillgängligt för en handlare att köpa till.
OFF-QUOTE
Kan ske på grund av att det inte är någon likviditet i marknaden. En annan orsak kan vara tekniska problem som måste undersökas av mäklaren.
ÖPPEN POSITION
En affär som inte är avslutad genom fysisk betalning eller nollad genom en lika stor motsatt affär vid samma datum.
OVER THE COUNTER (OTC)
Används för att beskriva en transaktion som inte genomförs genom en börs.
OFFERERAD VALUTA
Den andra valutan i ett valutapar är den offererade valutan. Till exempel i USD/CHF valutaparet så är Schweizerfrancen den offererade valutan. Det kallas också för den sekundära valutan eller motvalutan.
ÖVERNATT
En affär från idag till och med nästa affärsdag.
PEGGAD
Ett system där en valuta rör sig i linje med en annan valuta, vissa peggar är strikta medan andra tillåter viss rörelse.
PIP
Termen som används i valutamarknaden och hänvisar till minsta rörelse en valutakurs kan göra. Beroende på sammanhanget är det oftast en baspunkt (0.0001 i fallet EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF och 0.01 i fallet USD/JPY).
PRISINTERVALL
Avståndet mellan det högsta priset och det lägsta priset under ett givet prisintervall. Till exempel, det dagliga spannet är lika med dagens högsta pris minus dagens lägsta.
POSITION
Totala nettopositionerna i en given valuta. En position kan vara antingen platt eller fyrkantig (ingen exponering), lång (mer valuta köpt än såld), eller kort (mer valuta såld än köpt).
RALLY
En återhämtning i priset efter en period med negång.
RISKKAPITAL
Den mängd pengar som en individ har råd att investera och som, vid en förlust, inte bör påverka hens livsstil.
RISKHANTERING
Identifiering av potentiella risker som kan leda till förluster och begränsningen av dessa risker, vanligtvis baserat på en specifik plan.
ROLLOVER
Där avslutandet av en affär rullas fram till ett annat värdedatum baserat på räntedifferensen för de två valutorna, swappen kallas också också Tomorrow Next, Tom-Next eller T / N.
SÄKERHETSDEPOSITION
Summan pengar som behövs för att öppna eller bibehålla en position. Kallas också "marginal".
SLUTDAGEN
Detta är den sista dagen en option kan användas.
SLIPP
Innebär det positiva/negativa (ökande/minskande) pip-värdet mellan där en take profit / stop loss order blivit en marknadsorder och där marknaden fyllde ordern.
SPANN
Eller handelsspann är det spann inom vilket en valuta får röra sig mot en annan enligt gällande restriktioner implementerade av den lokala regeringen.
SPREAD
Skillnaden mellan bid och ask pris.
SPIKE
En plötslig uppåt eller nedåt rörelse i priset som sker under en kort tidsperiod.
STOPPORDER
En order att köpa eller sälja ett valutapar när priset går förbi en specificerad nivå. En köporder blir till ett pris som är högre än marknadens nuvarande pris, en säljorder blir till ett pris som är lägre än marknadens nuvarande pris. Syftet är att skydda en handlares vinster eller begränsa hens förluster.
STERLING
Brittiskt pund, kallas också cable.
STÖD
En prisnivå där man kan förvänta sig att köp sker, ett bryt under ett stöd leder ofta till lägre priser. Se motstånd.
SWAP
Swap är skillnaden i centralbankernas räntor för varje valuta plus mäklarprovisionen när positioner överförs över en natt. Swappen kan vara positiv eller negativ beroende på räntorna. det kallas också rollover. Swap beror på instrumentet, om du är lång eller kort och du kan både betala eller få det.
SLÄPANDE STOPP / TRAILING STOP
En stopp loss nivå som sätts över eller under det befintliga priset och som följer efter allt eftersom priset rör sig.
SWISSY
Smeknamn använt av traders för Schweizerfranc
TILLGÅNG
Antingen ett positivt saldo eller i forex sammanhang, rätten att motta en specific valuta från en motpart (mäklare) som kommer från en utestående termin eller spot-affär.
TJURMARKNAD
En marknad anses vara en tjurmarknad när den stiger på lång sikt. Tjurmarknader brukar uppstå när en ekonomi är stark, arbetslösheten är låg och inflationen är under kontroll. Investerares emotionella och psykologiska tillstånd påverkar också marknaden.
TEKNISK ANALYS
Analys av marknadens framtida rörelser genom marknadsdata så som grafer, pristrender och volym.
TUNN MARKNAD
En marknad där handelsvolymen är låg och där således bid och ask priserna är brett ifrån varandra och instrumentets likviditet är låg.
TICK
Minsta ändring i pris, upp eller ner.
TRANSAKTION
Köp eller sälj av valutor till följd av att en order exekveras.
TRANSAKTIONSDATUM
Datumet som en affär inträffar.
TREND
Hänvisar till prisernas rörelse. Stigande toppar och dalar innebär en upptrend, fallande toppar och dalar innebär en nedåttrend. Handel inom ett spann syns genom att dalar och toppar är horisontella utan tydliga skillnader. Trender klassas oftast som stora (längre än ett år), mellan (en till sex månader) eller mindre (mindre än en månad).
TRENDLINJE
Raka linjer som ritas på en graf under de lägsta punkterna (i en upptrend) eller ovanför högsta topparna (i en nedåttrend).
UTTAGSSATS
Dygnsräntan för inter-bank transaktioner.
UPPTICK
En transaktion som exekveras till ett pris som är högre än föregående transaktion.
VALUTAHANDEL
Köp eller sälj av en valuta mot köp eller sälj av en annan. Online forexhandel innebär forextransaktioner utanför börsen.
VALUTASWAP
Transaktion som involverar det faktiska utbytet av två valutor (endast huvudbelopp) på ett specifikt datum till en kurs som avtalades vid tidpunkten för avtalets ingång (kort ben), vid ett datum längra fram i framtiden till en kurs som avtalades vid tidpunkten av kontraktet (det långa benet), i själva verket är detta en kombination av en spot och en termin affär.
VALUTAPAR
Valutorna som tillsammans uppgör en valutakurs. Till exempel EUR/USD är ett valutapar.
VÄRDEMINSKNING
Ett värdetapp i en valuta eller ett finansiellt instrument.
VÄRDEÖKNING
Värdeökning i ett finansiellt instrument
VOLATILITET
Ett statistiskt mått av en marknad eller ett instruments prisrörelser över tid och beräknas med standardavvikelser. Hög risk är associerat med hög volatilitet.